Лектори

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА. 20 ключа за постигане на устойчива конкурентоспособност.

Тошко Петков, Некст Консулт

Тошко Петков, Некст Консулт Тошко Петков притежава внушителен опит в бизнес консултирането в областта на разработването на корпоративни стратегии, оптимизацията на бизнес процеси и организационни структури, създаване на системи за финансова отчетност, стратегии за управление на веригите доставки (Supply Chain Management), управление на бизнес представянето, създаване на системи за възнаграждения на персонала и оценка на трудовото представяне, дефиниране на IT стратегии, избор, внедряване и подобряване на използваемостта на ERP системи и др. Преди да се присъедини към екипа на Некст Консулт, Тошко е заемал длъжността директор „Глобални бизнес услуги“ в IBM България, отговаряйки за проектите на компанията в областта на бизнес консултирането и внедряването на корпоративни приложения за управление на бизнеса. Преди това, заема позицията мениджър „Управленско консултиране“ в Делойт България, където е отговарял за изпълнението на консултантски проекти, насочени към подобрение на стратегическото, оперативно и IT управление на компаниите. Индустриите, в които Тошко е изпълнявал проекти включват финансов сектор, процесно и дискретно производство, дистрибуция, минно дело, корабостроене, енергетика, транспорт, логистика и др. Тошко е придобил значителен опит и в областта на производството и управлението на веригите доставки в автомобилната индустрия в резултат на деветгодишната му работа в международна производствена компания в заводите ѝ в България и в Мексико, където е заемал позициите мениджър „Операции“ и мениджър „Материали“. Тошко притежава магистърска степен по „Механично уредостроене“ от Технически университет - София и диплома по „Мениджмънт“ от Нов български университет, София.

Томчо Томов, Българска стопанска камара

Томчо Томов, Българска стопанска камара Томчо Томов е ръководител на Националния център за оценка на компетенциите от 2010 г. Завършил е психология в СУ „Св. Климент Охридски” и „Икономика и управление на нематериалната сфера” в Университета за национално и световно стопанство – София. Притежава сертификат за “Професионален мениджър MBA” от Open University, Великобритания. Специализирал е организационно поведение (Есберг, Дания), индустриални отношения (Histadrut, Израел), корпоративни комуникации (CFDT, Франция), умения за разработване на компетентностен модел (България) и фирмени политики по възнаграждение и стимулиране (България). Томчо Томов е мениджър „Човешки ресурси” на „Тепро Метал” ЕАД, а преди това е управлявал човешките ресурси на „Крамиковци” АД, „Джеф Ко” ЕООД и „Дага полис” АД. Бил е управител на консултантските агенции SIA и Crosspoint Consult. Томчо Томов е с богат преподавателски и научен опит. Ръководител е на специалност “Управление на човешките ресурси” в ЦДО към ТУ-София, ст. ас. и преподавател по дисциплините “Организационно поведение” и “Социална психология” в ТУ-София и СУ „Св.Кл.Охридски”. Член е на Академичния съвет на Европейски политехнически университет. Автор на 275 статии и монографии. Притежава над 20-годишен консултантски опит в областта на управлението на човешките ресурси, индустриалните отношения, организационната ефективност и връзките с обществеността и рекламата. Председател е на Асоциацията за развитие на човешкия капитал в индустрията, президент на Фондация „Социална България”, зам.-главен редактор на сп. „Човешки ресурси”, главен редактор на корпоративните списания „ТЕАМ” и „НИЕ”.

Гергана Филипова, Биомашиностроене АД

Гергана Филипова, Биомашиностроене АД Гергана Филипова е директор “Бизнес развитие” и Член на Съвета на директорите в Биомашиностроене АД. Тя има повече от 14 години опит в разработването на маркетингови и бизнес стратегии, управлението на взаимоотношенията с клиенти и управлението на проекти. Гергана ръководи екип от професионалисти, с който компанията успя да привлече водещите имена от индустрията като Tetra Pak и GEA Engineering, а Биомашиностроене АД стана един от водещите производители на оборудване за хранително-вкусова и фармацевтична промишленост в Европа. Под нейно ръководство са осъществени редица инвестиционни проекти в компанията. Много от тях са реализирани по различни програми като – PSO, SIPPO, Оперативна програма “Конкурентоспособност”, програма PHARE, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Научно приложен изследователски проект на Националния иновационен фонд. Гергана притежава магистърска степен по Индустриален мениджмънт и маркетинг от Технически университет – София и сертификат от квалификационна програма по мениджмънт от VNO-NCW, Холандия.