Програма

"ХОРИЗОНТ 2020": Подготовка на конкурентно и качествено проектно предложение

Двудневен практически семинар с гост-лектор Радослав Пиешевиц - консултант на Европейската комисия
"ХОРИЗОНТ 2020": Подготовка на конкурентно и качествено проектно предложение
00:00 – 00:00 ДЕН ПЪРВИ: 18.02.2014, ВТОРНИК:
"Изготвяне на конкурентно предложение по "Хоризонт 2020"
  Формат на обучението: лекции, дискусии, практически примери и упражнения; Език: английски
09:15 – 09:30 Регистрация
09:30 – 10:30 Хоризонт 2020 – области, правила за участие и финансиране, работа с електронната система на ЕК
  Основни акценти:
  Програми на ЕС, които подкрепят практически изследвания, развойната дейност и иновациите
  Видове и особености на инструменти за финансиране по програмата "Хоризонт 2020"
  Области на финансиране
  Участие и правила за финансиране
  Навигация в уеб портала на Комисията за намиране на възможности и управление на проектите
10:30 – 11:30 Създаване на консорциум
  Основни акценти:
  Роли на партньорите, дефиниране
  Търсене на партньори
  Стратегии за създаване на консорциум
  Споделяне на практически опит от вече изпълнени проекти за предизвикателствата, касаещи сътрудничеството вътре в консорциума
  Позициониране вътре в консорциума – примери от реализирани и оценени проекти
11:35 – 11:45 Кафе-пауза
11:45 – 12:45 Как да превърнем идеята в ефективно и конкурентно проектно предложение?
  Основни акценти:
  Методология за определяне и планиране на изследователски проекти
  Превръщане на идея в конкурентно проектно предложение
  Представяне на подхода стъпка по стъпка и споделяне на примери от успешни проекти
12:45 – 13:45 Обяд
13:45 – 15:45 Структура на предложението – отделни работни пакети и техните важни елементи
  Дискусия за структурата на проектното предложение
  Работни пакети и тяхното съдържание
  На какво трябва да се наблегне при писането на предложението и какво да се избегне?
  Дискусия въз основа на добри практики и примери
15:45 – 16:00 Кафе-пауза
16:00 – 17:30 Оценяване на проектното предложение в Комисията:
  Дискусия относно процеса на оценяване на проектно предложение в Комисията
  Критерии за оценка, какво се оценява и преглед на всичк критерии
  Какво търсят оценителите в процеса на оценяване?
  Дискусия въз основа на добри практики и примери
00:00 – 00:00 ***
00:00 – 00:00 ДЕН ВТОРИ: 19.02.2014, СРЯДА:
"ИКТ като инструмент, върху който се развиват темите в "Хоризонт 2020"
  Формат на обучението: лекции, дискусии, практически примери и упражнения; Език: английски
09:15 – 09:30 Регистрация
09:30 – 11:00 Приоритетни области в Хоризонт 2020
  Акценти:
  Разглеждане на подхода на финансиране на Европейската комисия;
  Преглед на различните стълбове на програмата;
  Отлична наука;
  Лидерство в индустрията;
  Обществени предизвикателства;
  Мястото на ИКТ сред различните стълбове
11:00 – 11:15 Кафе-пауза
11:15 – 12:45 LEIT – H2020-ICT-2014, част 1
  Анализ и дискусия на различните цели:
  ICT-01-2014: Смарт Кибер – физически системи;
  ICT-02-2014: Интегриране на смарт системи;
  ICT-03-2014: Съвременни органични електронни технологии (Thin, Organic and Large Area ElectronicsTOLAE);
  ICT-11-2014: FIRE+ Бъдеще на Интернет изследвания и експерименти;
  ICT-13- 2014: Интернет предприемачество;
  ICT-15-2014: Иновации и възприемане на големи бази данни;
  ICT-17-2014: Преодоляване на езиковите бариери
12:45 – 13:45 Обяд
13:45 – 15:30 LEIT – H2020-ICT-2014, част 2
  Анализ и дискусия на различните цели:
  ICT-18-2014: Подпомагане растежа на иновативни МСП в областта на креативни индустрии;
  ICT-21-2014: Съвременни цифрови технологии за сериозни игри;
  ICT-22-2014: Мултимодални и естествени компютърни взаимодействия;
  ICT-23-2014: Роботика;
  ICT-26-2014: Ключови за развитието технологии (Key Enabling Technologies – KET, фотоника, микро- и наноелектроника, биотехнологии, съвременни материали, съвременно производство);
  ICT-29-2014: Разработване на нови материали и системи за OLED осветление;
  ICT-31-2014: Развитие на човешките ресурси на основата на цифровизация;
  ICT-32-2014: Кибер сигурност, високо защитени ИКТ,
  ICT-14-2014: Съвременна 5G мрежова инфраструктура за бъдещето на интернет.
15:30 – 15:45 Кафе-пауза
15:45 – 17:30 Въпроси и отговори
  Дискусия с експерта на идеи, които попадат в схемите и целите на Комисията за финансиране